Νέα και ανακοινώσεις

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ

Δημοσιεύτηκαν από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ οι προσκλήσεις των δράσεων “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” και “Ψηφιακές Συναλλαγές”, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη Προγράμματος του άξονα 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ». Αναλυτικότερα :

 

1. Δράση “Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ”

Η Δράση «Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ» στοχεύει στην ενίσχυση ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας μέσω της προμήθειας ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση συστήματος επιταγών (vouchers)

Σκοπός της δράσης είναι να ανταποκριθούν άμεσα οι ωφελούμενοι σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού λόγω των διευρυμένων αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ-16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 180.000.000,00 € και κατανέμεται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης (ΕΜΕ).

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες ισχύουν :

 • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01-250 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης)
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

Επιλέξιμες κατηγορίες

 1. Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων
 2. Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία
 3. Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου
 4. Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης θα πραγματοποιούνται από 22.06.2022 έως 14.09.2022 και θα υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) .

Όσον αφορά την ως άνω δράση το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συ.Δ.Ν.Α. δύναται να σας υποστηρίξει με τους παρακάτω τρόπους:

 • Έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας των δαπανών.
 • Προβαθμολόγηση της αίτησης σας.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής στη δράση:
  • Υποστήριξη κατά την προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
  • Υποστήριξη στην συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης.
  • Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των  απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Κατάρτιση ηλεκτρονικού φακέλου και υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης Υπαγωγής μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Για την περαιτέρω πληροφόρηση και υποστήριξη της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συ.Δ.Ν.Α. στα τηλέφωνα : 2109574418, 2109569929

 

2. Δράση “Ψηφιακές Συναλλαγές”

Η Δράση «Ψηφιακές Συναλλαγές» στοχεύει στην υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ-16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 162.440.000,00 € και κατανέμεται σε 6 κατηγορίες.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες ισχύουν :

 • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης)
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

Επιλέξιμες κατηγορίες

 1. Αντικατάσταση EFT/POS
 2. Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει
 3. Αναβάθμιση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (ΦΤΜ) & Αυτόνομης Δημοσιονομικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) για διασύνδεση με EFT/POS
 4. Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 5. Αντικατάσταση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
 6. Αντικατάσταση Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) παλαιών προδιαγραφών

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
 • Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ
 • Μήνες Λειτουργίας

 Όσον αφορά την ως άνω δράση το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συ.Δ.Ν.Α. δύναται να σας υποστηρίξει με τους παρακάτω τρόπους:

 • Έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας των δαπανών.
 • Προβαθμολόγηση της αίτησης σας.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής στη δράση:
  • Υποστήριξη κατά την προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
  • Υποστήριξη στην συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης.
  • Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των  απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Κατάρτιση ηλεκτρονικού φακέλου και υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης Υπαγωγής μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Για την περαιτέρω πληροφόρηση και υποστήριξη της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συ.Δ.Ν.Α. στα τηλέφωνα : 2109574418, 2109569929

Αφήστε μια απάντηση

screen tagΥποστήριξη
Μετάβαση στο περιεχόμενο