Αίτηση Λήψης Στήριξης

Αίτηση Λήψης Στήριξης
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αριθμός απασχολουμένων (σε ετήσιες μονάδες εργασίας)

Κύκλος εργασιών

3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ DE MINIMIS)
*Συμπληρώνεται από ΚΣΕ με βάση ΥΔ de minimis που υποβάλλεται από τη επιχείρηση
4. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατηγορία Υπηρεσιών (κάντε check)
Υποστήριξη επιχειρήσεων στην αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω:
5. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
H Διαγνωστική αναγκών είναι υποχρεωτική για όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν στα πλαίσια της Δράσης. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα λάβει η επιχείρηση θα οριστικοποιηθούν μετά την επιλογή τους και τη διενέργεια Διαγνωστικής Αναγκών.
Στόχοι
6. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
*Nα επισυναπτεί η Υπεύθυνη δήλωση (link) στην οποία θα δηλώνετε το ύψος των ενισχύσεων που έχει λάβει στο πλαίσιο του ανωτέρω κανονισμού (de minimis) κατά την τελευταία τριετία.
*Nα επισυναπτεί η Υπεύθυνη δήλωση περί ιδιότητας ΜΜΕ
Αποδέχομαι τα ακόλουθα: