Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους Δήμους Αλίμου, Π. Φαλήρου και Καλλιθέας.

Για όσες επιχειρήσεις τηρούν τις προϋποθέσεις και επιλεγούν στην δράση οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε δύο διακριτές φάσεις: α) τη διαγνωστική ανάλυση των αναγκών και β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Φάση Α: Διάγνωση αναγκών της επιχείρησης προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι υπηρεσίες που θα λάβουν στη βάση της αίτησης στήριξης αλλά και των πραγματικών αναγκών τους. Στο πλαίσιο της υποστήριξης θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και συναντήσεις συνεργασίας με εκπροσώπους και στελέχη της επιχείρησης και θα αναζητηθούν στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από την ίδια την επιχείρηση.

Φάση Β: Παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προκαθορισμένου περιεχομένου και αξίας που αφορούν:

 • Ανάπτυξη στρατηγικού – επιχειρηματικού σχεδίου

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι του ΚΣΕ σε άμεση συνεργασία με την επιχείρηση θα εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες και τους ειδικότερους στόχους της επιχείρησης σας (π.χ ανάπτυξη νέου προϊόντος, χρήση για λήψη δανείου, νέα επένδυση κλπ).

 • Αξιολόγηση υφιστάμενων επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη στη βελτίωσή τους

Έχετε ήδη αναπτύξει το επιχειρηματικό σας σχέδιο; Οι Σύμβουλοι του ΚΣΕ θα σας υποστηρίξουν στην αξιολόγηση του τόσο ως προς την πληρότητα και τη ποιότητα του περιεχομένου όσο και ως προς την επάρκεια του σε σχέση με τους στόχους της επιχείρησης σας ενώ θα σας δώσουν κατευθύνσεις για την αποτελεσματική αναμόρφωση του.

 • Εκπόνηση μελέτης αγοράς

Θέλετε να γνωρίζετε καλύτερα τα χαρακτηριστικά της αγοράς που δραστηριοποιείστε ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε, στην Ελλάδα η το εξωτερικό; Το ΚΣΕ θα σας παρέχει εξειδικευμένα στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με τις συνθήκες τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς ενδιαφέροντος.

 • Ανάπτυξη marketing plan

Θέλετε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας ή να ενισχύσετε την θέση σας στην αγορά. Οι Σύμβουλοι του ΚΣΕ θα αναπτύξουν το marketing plan της επιχείρησης σας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και στόχους της επιχείρησης σας.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης

Αντιμετωπίζετε λειτουργικά ή οργανωτικά προβλήματα στην επιχείρησης σας; Οι Σύμβουλοι του ΚΣΕ θα σας υποστηρίξουν και θα σας καθοδηγήσουν να υιοθετήσετε μια νέα βελτιωμένη λειτουργική και οργανωτική δομή ή να ανασχεδιάσετε την υφιστάμενη ώστε να προσαρμοστείτε αποτελεσματικά στις αλλαγές που προκύπτουν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όσο και στο γενικότερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων
  Οι Σύμβουλοι του ΚΣΕ θα σας υποστηρίξουν στην επιλογή της ορθής κοστολογικής πολιτικής για την επιχείρησης σας, στην επιλογή της τιμολογιακής πολιτικής που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τα περιθώρια κέρδους και να μειώσει το υφιστάμενο κόστος παραγωγής της επιχείρηση σας.
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων στην αναζήτηση χρηματοδότησης
  Η επιχείρηση σας χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης ή πρόκειται να κάνετε μια νέα επένδυση; Στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τις διαδικασίες εξεύρεσής χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών οργανισμών και δυνητικών χρηματοδοτών (τράπεζες, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α) αλλά και αξιοποιώντας τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων που είναι σε ισχύ.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβαλλοντικού mentoring
  Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, οι σύμβουλοι του ΚΣΕ υποστηρίζουν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με σκοπό τον εντοπισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους καθώς και των ενεργειών με τη μεγαλύτερη κατανάλωση πόρων.
 • Υποστήριξη στη δικτύωση και στην ανάπτυξη συνεργασιών

Εάν ψάχνετε τρόπο δικτύωσης με συνεργάτες και συναφές επιχειρήσεις, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι του ΚΣΕ σας παρέχουν μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών στο κομμάτι της διαμόρφωσης, ανάπτυξης και λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών.

 • Για τις επιχειρήσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και επιλέχθηκαν προς υποστήριξη, θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική αναγκών προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι υπηρεσίες που θα λάβουν στη βάση της αίτησης στήριξης αλλά και των πραγματικών αναγκών τους.
 • Στο πλαίσιο της υποστήριξης θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και συναντήσεις συνεργασίας με εκπροσώπους και στελέχη της επιχείρησης και θα αναζητηθούν στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από την ίδια την επιχείρηση.