Η παρούσα έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση των εκτιμήσεων των
επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 1ο τρίμηνο του 2022 και των
προσδοκιών τους για το 2ο τρίμηνο του 2022.