Ο κλάδος του εμπορίου αποτελεί έναν πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας της χώρας. Η οικονομική συγκυρία, η πανδημία, οι δημογραφικές τάσεις και τα καταναλωτικά πρότυπα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση της ζήτησης του εμπορίου.